Skocz do zawartości

Warunki rejestracji

Regulamin forum internetowego MedFor.me

I. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z forum internetowego MedFor.me.

2. Forum MedFor.me jest dedykowane w szczególności dla studentów kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, lekarzy, lekarzy dentystów oraz kandydatów na studia.

3. Forum internetowe MedFor.me jest własnością firmy ComVideo P.U.-H. Palczewska Krystyna i przynależy do grupy PRZYPADKI.edu.pl.

4. Każdy Użytkownik forum MedFor.me zobowiązany jest – w chwili podjęcia czynności zmierzających do korzystania z forum – do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość dostępu do treści regulaminu oraz może go pozyskiwać, przechowywać i odtwarzać.

5. Określenia i skróty słowne użyte w niniejszym regulaminie oraz ich znaczenie:

- Portal/Forum – wszystkie elementy Forum MedFor.me – poszczególne fora, subfora (również prywatne), tematy wraz z wszystkimi komentarzami, profile, oraz aplikacje współdziałające z Forum.
- Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Forum, którego pełna funkcjonalność dostępna jest jedynie dla użytkowników którzy dokonają rejestracji na Forum.
- Użytkownik Zarejestrowany – każda osoba fizyczna zarejestrowana na Forum.
- Konto Użytkownika – konto określone Nickiem Użytkownika i zabezpieczone hasłem, które pozwala Użytkownikowi Zarejestrowanemu na pełne korzystanie z MedFor.me
- Administratorzy – osoby sprawujące nadzór nad forum, prowadzące bieżącą obsługę merytoryczną i techniczną.
- Treści – publikowane na Forum przez Użytkownika wypowiedzi, komentarze, teksty, fotografie, grafiki, filmy, pliki z danymi oraz inne treści.
- CHAT – internetowa pogawędka na żywo dostępna na Forum w formie prywatnej – z wybranymi Użytkownikami lub publicznej – z wszystkimi zalogowanymi Użytkownikami. CHAT posiada ograniczoną ilość miejsc.

II. Postanowienia ogólne

1. Tylko Użytkownik Zarejestrowany na MedFor.me ma pełny dostęp do Forum, wyłączając fora prywatne niededykowane dla danego użytkownika.

2. Użytkownik Zarejestrowany w każdym momencie może zaprzestać korzystania z Forum oraz zlikwidować swoje Konto Użytkownika co zostało omówione w paragrafie V.

3. Użytkownik nie ponosi żadnych opłat za korzystanie z Forum MedFor.me, oraz nie przysługuje mu wynagrodzenie za uczestnictwo w Forum, szczególnie za umieszczane Treści.

4. Z prawa publikacji wszelkich Treści na Forum może korzystać osoba pełnoletnia; osoby niepełnoletnie tj. przed ukończeniem 18 roku życia mogą być dopuszczone do korzystania z Forum po uzgodnieniu tego z ich przedstawicielami ustawowymi.

5. Dostęp do Forum dla poszczególnych Użytkowników może zostać ograniczony przez Administratorów. Np. Treści widoczne dla studentów medycyny/lekarzy nie będą widoczne dla innych Użytkowników.

6. Treści publikowane na MedFor.me należy traktować wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mogą one w żadnym wypadku zastąpić konsultacji lub porady lekarskiej podczas bezpośredniego kontaktu z lekarzem.

III. Prawa i obowiązki użytkownika

1. Po założeniu Konta i akceptacji niniejszego Regulaminu Użytkownik Zarejestrowany ma możliwość zamieszczania Treści w MedFor.me (w tym na CHAT’cie).

2. Użytkownik Zarejestrowany publikuje Treści wyłącznie na własną odpowiedzialność.

3. Użytkownik oświadcza że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe i osobiste względem publikowanych Treści, oraz ma prawo nieograniczonego rozporządzania tymi prawami.

4. Użytkownik oświadcza, iż posiada zgody innych autorów zamieszczanych przez niego na Forum Treści. W razie potrzeby Użytkownik zobowiązuje się na żądanie Administratorów do przedstawienia dokumentów z ww. zgodami.

5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność, również materialną za roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.

6. Treści mogą być zmieniane i usuwane przez autorów, po uprzedniej akceptacji zmian przez Administratorów.

7. Każdy Użytkownik Forum publikujący na nim Treści (w tym na CHAT’cie) zobowiązany jest do zachowania zasad Netykiety (zasad prawidłowej dyskusji w Internecie) w szczególności poprzez stosowanie się do wymienionych zasad:

- Bądź uprzemy, miły i szanuj rozmówców.
- Dziel się swoją wiedzą i doświadczeniem. Pomagaj innym.
- Nie wprowadzaj innych celowo w błąd.
- Nie obrażaj innych, , nie wprowadzaj zamieszania.
- Przed rozpoczęciem nowego tematu poszukaj na Forum, może już ktoś podobny temat poruszył. Możesz skorzystać z wyszukiwarki, znajdującej się w prawym, górnym rogu.
- Zakładając nowy temat postaraj się zatytułować go zrozumiale, jeśli jest to pytanie zadaj go precyzyjnie.
- Publikując posty, pisz je w sposób jasny, zwięzły i zrozumiały oraz zgodnie z zasadami gramatyki, ortografii i interpunkcji – zalecone przy tym jest stosowanie polskich znaków.
- Nie pisz bezcelowo WIELKIMI literami.
- Nie pisz post pod postem w krótkim czasie – pamiętaj o możliwości edycji postów.
- Jeśli odpowiadasz danej osobie której wypowiedź widoczna jest kilka postów wcześniej napisz do kogo się zwracasz albo zacytuj post.
- Unikaj pisania postów, które nic nie wnoszą do tematu.
- Jeżeli Treść innego użytkownika uraziła Cię zgłoś to Administratorom. Nie odpowiadaj na Forum.

8. Użytkownikom zaleca się niestosowanie w postach koloru czerwonego, który umownie został przypisany do dyspozycji Administratorom.

9. Użytkownikom zabrania się publikacji Treści niezgodnych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej i wyznaniowej, jak również Treści propagujących przemoc oraz godzą w dobra osobiste innych osób.

10. Niedopuszczalne jest publikowanie na łamach Forum Treści wulgarnych, spamerskich, uznanych powszechnie za naganne moralnie i rażąco naruszających Netykietę.

11. Niedopuszczalne jest celowe wprowadzanie w błąd innych Użytkowników co do aktualnych wytycznych, przepisów obowiązującego prawa, procedur w szczególności medycznych, oraz inne celowe działanie poprzez udzielanie porad , które w skutkach mogą spowodować szkodę.

12. Niedopuszczalne jest publikowanie przez Użytkowników na Forum materiałów reklamowych, bądź mających charakter komercyjny.

13. Złamanie zasad regulaminu związane jest z przyznaniem Użytkownikowi ostrzeżeń, których konsekwencją może być blokada lub całkowite usunięcie Konta Użytkownika – omówienie w paragrafie IV.

IV. Prawa i obowiązki MedFor.me

1. Administratorzy dołożą wszelkich starań mających na celu zapewnienie prawidłowego działania Forum.

2. Administratorzy udzielą Użytkownikom w miarę możliwości pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z Forum.

3. MedFor.me nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za Treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach Forum.

4. MedFor.me nie ponosi odpowiedzialności merytorycznej ani prawnej za porady umieszczane na Forum.

5. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do usuwania części lub całości Treści naruszających Regulamin, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum autorów tych Treści, zgodnie ze „Statusem ostrzeżeń”.

6. Administratorzy za łamanie zasad Regulaminu mają prawo, bez powiadomienia przydzielić punkty ostrzeżenia Użytkownikowi w skali od 1 do 10. Ilość zgromadzonych punktów, oraz powód ich przyznania są widoczne w „Statusie ostrzeżeń” w profilu każdego Użytkownika.

7. Zgromadzenie 10 punktów ostrzeżeń jest równoznaczne z blokadą konta Użytkownika na okres jednego miesiąca.

8. Punkty ostrzeżenia przyznawane są m.in. za:

-jawne obrażanie drugiego Użytkownika lub innych osób na forum (uwzględniając osoby nie związane z Forum) - 3 pkt
-niestosowne słownictwo - 1 pkt
-wykroczenia niesklasyfikowane - wedle uznania Administratorów

9. Użytkownicy którym zostały przyznane punkty ostrzeżenia mają możliwość "resocjalizacji”. „Status ostrzeżenia” będzie obniżał się o 1 punkt na miesiąc.

10. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do nieodwracalnego usuwania kont Użytkowników rażąco bądź wielokrotnie łamiących Regulamin Forum.

11. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do usuwania kont Użytkowników nieaktywnych, czyli takich którzy w ciągu 18 miesięcy nie zamieścili na Forum żadnych Treści, po wcześniejszym powiadomieniu wysłanym via e-mail.

12. Administratorzy mają prawo do korekty, łączenia, rozdzielania, usuwania i reorganizacji Treści, szczególnie wątków i wypowiedzi na Forum np. rażąco pokrywających się z już obecnymi.

13. MedFor.me zastrzega sobie prawo do umieszczania na Forum komercyjnych reklam.

14. MedFor.me zastrzega sobie prawo do rozsyłania do Użytkowników Zarejestrowanych newsletterów – biuletynów zawierających w szczególności treści dotyczące forum oraz reklamy.

V. Poufność danych

1. Podanie niektórych danych osobowych jest konieczne do pełnej rejestracji Użytkownika a tym samym utworzenia Konta Użytkownika i możliwości publikacji Treści na Forum.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik Zarejestrowany może edytować ww. dane w dowolnej chwili.

3. MedFor.me nie udostępnia, nie przekazuje, nie sprzedaje w żaden sposób podanych danych osobowych osobom trzecim i instytucjom, chyba że uzyska na to wyraźną zgodę lub na życzenie Użytkownika Zarejestrowanego, lub też na żądanie uprawnionych organów państwa.

4. Użytkownik Zarejestrowany może przesłać Administratorom wniosek o usunięcie jego Konta Użytkownika, czego konsekwencją będzie usunięcie konta tego Użytkownika wraz z wszystkimi danymi.

5. W przypadku usunięcia Konta Użytkownika MedFor.me ma prawo do dalszej publikacji Treści opublikowanych przez tego Użytkownika.

6. Użytkownik którego Konto Użytkownika zostało usunięte ma prawo wnioskować o usunięcie opublikowanych przez niego Treści na Forum. Administratorzy mają 30 dni na rozpatrzenie i ustosunkowanie się do złożonego wniosku.

VI. Postanowienia końcowe

1. Administracja Forum ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na MedFor.me. O zmianach użytkownicy zostaną poinformowani poprzez opublikowanie informacji dotyczących ww. zmian w temacie „MedFor.me – sprawy forum”.

2. Uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Forum należy kierować do założonego w tym celu działu „MedFor.me – sprawy forum”

3. Uwagi, pytania, zastrzeżenia i informacje dotyczące naruszenia niniejszego Regulaminu należy kierować pod adres: redakcja@MedFor.me

4. Regulamin wchodzi w życie wraz z momentem jego zamieszczenia na MedFor.me. wiąże Użytkownika po jego zaakceptowaniu podczas rejestracji.

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.